Fakulta sociálních věd UK
ŘEŠITELSKÝ TÝM
O CEMESu
PROJEKTY a PUBLIKACE
ŘEŠITELSKÝ TÝM
KONTAKT
 

Řešitelský tým


Vedoucí CEMESu:


Mail 


Historička, vedoucí CEMESu a vedoucí jeho řešitelského týmu.

Na katedře mediálních studií se věnuje hlavně rozvoji mediálních studií - přednáší především dějiny a současnost masových médií (komparace vývoje českých médií ve světovém kontextu), podílí se na realizaci předmětů Proseminář ke studiu médií a Úvod do studia komunikace. Překládá z němčiny beletrii, literaturu faktu i dokumentární filmy.


Zástupce vedoucí CEMESu:

Mail 


Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (1958) působí na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (KMS IKSŽ) Fakulty  sociálních věd UK v Praze (UK FSV) a v Centru pro mediální studia (CEMES).

Věnuje se studiu role médií v současné společnosti a transformačních procesů v 90. letech 20. století, kde se soustřeďuje na výklad strukurních změn v mediální sféře a postavení novinářů; specializuje se na rozvoj koncepce mediální gramotnosti a podílel se na přípravě kurikulární reformy českého základního a středního školství tématem mediální výchova. Při řešení projektů CEMESu se specializuje na řešení problematiky mediální výchovy, roli médií v současném politickém rozhodování a na analýzy mediálních sdělení, zvláště zpravodajské povahy.


Tajemnice a vedoucí mediální laboratoře:


Mail 


Tajemnice a vedoucí mediální laboratoře CEMESu. V polovině osmdesátých let ukončila studium českého jazyka a historie na Filozofické fakultě UK. Pracovala jako redaktorka v tiskové agentuře a v časopise Zprávy památkové péče vydávaném Státním ústavem památkové péče ČR. V roce 1996 se stala tajemnicí Centra pro mediální studia při Fakultě sociálních věd. Zde spravuje mediální laboratoř, audio archív, výstřižkový archív a podílí se na projektech mapujících dějiny českých médií.
Členové a členky řešitelského týmu:


Mail 


PhDr. Jakub Končelík (1975) působí na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) Fakulty sociálních věd UK v Praze (UK FSV) a v Centru pro mediální studia (CEMES), je děkanem FSV UK. Věnuje se výzkumu role médií v totalitní společnosti; specializuje se na dějiny českého tisku druhé poloviny 20. století, zejména pak na otázky řízení a kontroly tisku v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) a v období československé krize přelomu 60. a 70. let (1966–1971). Při řešení projektů CEMESu se specializuje na kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení.Mail 


PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (1974) působí na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) Fakulty sociálních věd UK v Praze (UK FSV) a v Centru pro mediální studia (CEMES). V pedagogické i vědecké činnosti se věnuje zejména politické komunikaci (v poslední době např. vztahu médií a protestních hnutí či současnému českému antikomunismu v médiích). Při jejím výzkumu (i v rámci řešení projektů CEMESu) se zaměřuje na kvalitativní a kvantitativní analýzu mediálních obsahů a diskurzů.Mail 


Působí na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) Fakulty sociálních věd UK v Praze (UK FSV) a v Centru pro mediální studia (CEMES). Ve výuce se zaměřuje na kritické teorie médií, kulturální studia, teorie populární kultury, koncepce mediálních publik a problematiku reprezentace a konstrukce reality v médiích. Věnuje se výzkumu televizních formátů populární kultury, specializuje se na československé a české televizní seriály z let 1959-1989 i na novodobou seriálovou produkci českých televizních stanic po r. 1990.Mail 


PhDr. Otakar Šoltys, CSc. Obecný lingvista a sémiotik. Do roku 1990 byl členem Ústavu pro jazyk český ČSAV, orientoval se na syntax, sémantiku a pragmatiku přirozeného jazyka, nyní působí na katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd UK. Soustřeďuje svou pozornost na jazykové a sémiotické aspekty fungování mediálního diskursu.Mail 


Působí v CEMESuDoktorandi:


Mail 


Mgr. Vlastimil Nečas (1980) vystudoval žurnalistiku a filosofii na MU v Brně a mediální studia na FSV UK v Praze. Působí na katedře mediálních studií IKSŽ na Fakultě sociálních věd v Praze a v Centru pro mediální studia (CEMES). Věnuje se výzkumu procesů nastolování témat (agenda-setting), teoriím mediálních účinků a analýzám mediálních obsahů.Mail 


Mgr. Radim Wolák (1977) působí na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) Fakulty sociálních věd UK v Praze (UK FSV) a v Centru pro mediální studia (CEMES). Zaměřuje se především na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy. Pořádá kurzy zaměřené na mediální problematiku pro učitele základních i středních škol, podílí se na tvorbě metodických materiálů určených pro podporu zavádění mediální tematiky do výuky. Mediální výchovu vyučuje též na gymnáziu.


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 13:15

 


Kontakt         
 

CEMES

Centrum pro mediální studia

------------------------------

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábřeží 6/991

110 01 Praha 1

-------------------------------

místnost 111a

telefon: 222 112 206

fax: 222 112 206

 

Poslední aktualizace 10.08 2015 13:00, Webmaster - Email : krecek@fsv.cuni.cz